/සෝමරත්න දිසානායක ”සුනාමි” හදන හැටි…

සෝමරත්න දිසානායක ”සුනාමි” හදන හැටි…

සෝමරත්න දිසානායක නවතම අධ්‍යක්‍ෂණය, රේනුකා බාලසුරිය නවතම නිෂ්පාදනය ”සුනාමි” චිත‍්‍රපටය නිර්මාණය වන අකාරය රැගත් විඩියේ Video පටයක් අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබෙනවා.
පහතින් එය ඔබට නැරඹිමට හැකි.

Tsunami Making Of Video

Posted by Tsunami – සුනාමි on Saturday, October 20, 2018