/සාර්ථක ජීවිතයක නිසැක පියවර 10

සාර්ථක ජීවිතයක නිසැක පියවර 10

සාර්ථක ජීවිතයක් උරැම කරගැනිම හැමොගෙම හීනයක්.  ඒ හීනය මල්ඵල ගන්වන්න සාර්ථක වෙච්ච මිනිසුන් කරපු, වෙන්න ආස කරන ඔබ කරන්නම අවශ්‍ය දේවල් 10 තමයි මේ ලිපියෙන් ලියන්නේ..

  1. ලොකුවට හිතන්න

  2. ඔබේ අසාමාන්‍ය හැකියාව අදුනාගන්න

  3. ඔබ කිරිමට වඩාත් ආදරය කරන දෙය ඔබේ රැකියාව ලෙස තෝරාගන්න

  4. ක්‍රියාකාරි මිනිසෙකුවන්න

  5. ජීවිතය සමබර කරගන්න

  6. ගැටුම් මඟ හරින්න

  7. පරාදවිම් වලට බිය නොවන්න, පරාජයන් දරාගැනිමට ඉගෙනගන්න..

  8. අලුත් දේවල් කිරිමට බිය නොවන්න

  9. පසුබට කිරිම් වලට ඔබව අභිබවායාමට ඉඩනොතබන්න, ඔබ තුල ඇති ශක්තිය විශ්වාස කරන්න

  10. නිතරම ධනාත්මකව සිතන්න