/ලෝකයේ සැරම මිරිස් වර්ගය

ලෝකයේ සැරම මිරිස් වර්ගය

ලෝකයේ සැරම මිරිස් වර්ගය ලෙස සැලකෙන්නේ Carolina Reaper නමින් හැදින්වෙන මිරිස් වර්ගයයි.

අැමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ The Puckerbutt Pepper කියන සමාගමේ තමයි මේ සැර මිරිස්ජාතිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ.
මිරිස්වල සැර මනින SHU(Scoville Heat Units) අගයට අනුව මෙම මිරිස්වල සැර වාර්තා වෙන්නේ 1,569,300 අගයක්.

ලංකාවේ අපි භාවිතා කරන වියළි රතු මිරිස් කරලක  SHU අගය 50,000- 75,000 අතර අගයක්.
එහෙනම් ඉතින් හිතාගන්නකෝ Carolina Reaper මිරිස් කරලේ සැර.