/වැඩිම ගෙවිමක් ලද නිලියන් 10 දෙනා
10 highest-paid actresses

වැඩිම ගෙවිමක් ලද නිලියන් 10 දෙනා

ගෙවිම කියන්නේ අපි ඕනෙම කෙනෙක් රැකියාවක කරද්දි මුලින්ම බලන දෙයක්.  හොද ගෙවිමක්  ලබන රැකියාවක් ලබන්නත් එක්තරා විදියක පිනක් තියෙන්න ඕනේ.
කොහාම වුනත් දැන් මේ කියන්න යන්නේ වැඩිම ගෙවිමක් ලද නිලියන් 10 දෙනා ගැන. ලැබුණ ගණන් දකින කොට හීනියට දාඩිය ටිකක් නම් දායි….

 

 

10. Amy Adams: $11.5 million

10 highest-paid actresses
8. Julia Roberts: $12 million (TIE)

10 highest-paid actresses
8. Cate Blanchett: $12 million (TIE)

10 highest-paid actresses

6. Charlize Theron: $14 million (TIE)

10 highest-paid actresses
6. Emma Watson: $14 million (TIE)


5. Mila Kunis: $15.5 million

10 highest-paid actresses
4. Melissa McCarthy: $18 million

10 highest-paid actresses
3. Jennifer Lawrence: $24 million


2. Jennifer Aniston: $25.5 million


1. Emma Stone: $26 million10 highest-paid actresses