/වමත්කරුවන් ගැන විද්‍යාත්මක කරුණු 10 ක් (Scientific Left Handed Facts)
Scientific Left Handed Facts

වමත්කරුවන් ගැන විද්‍යාත්මක කරුණු 10 ක් (Scientific Left Handed Facts)

  • ලොව ජනගහනයෙන් සියයට 12 ක් පමණ වමත්කරැවන්ය

  • ඉක්මනින් අසාත්මිකතා ඇති විය හැකි පුද්ගලයන් වේ.

  • ඉරුවරදය තත්වය (migraines) බොහෝදුරට ලක් විය හැකි පුද්ගයන් වේ.

  • වඩාත්ම මොළයේ දකුණු පැත්ත භාවිතා කරන පුද්ගයන් වේ.

  • 300% ගුණයක් මත්පැන් පානය කර කෙනකු බවට පත්වීමට ඉඩ තිබෙනවා.

  • බුද්ධි පරිමාණයේ ඉහළම තලයටම ලගාවිය හැකි පුද්ගයන් වේ.

  • වැඩිවිය පැම්ණිම දකුණත් පුද්ගලයන්ට වඩා පමා වි සිදුවෙයි.

  • 200% ගුණයක් පිරිමි ගති ලක්ෂණ පෙන්වයි.

  • ති‍්‍රමාණ දෘෂ්ටිය හා චින්තනයේ (3D perception and thinking) වඩා හොඳ පුද්ගලයන් වේ.

  • බහු කාර්යය (multitasking) කල හැකි පුද්ගලයන් වේ.